Publicerad 8 maj 2023

Insatsområde patient- och närståendemedverkan i patientsäkerhetsarbete

En arbetsgrupp ska se över och utveckla metoder för hur patienters och närståendes erfarenheter och förmågor kan tas tillvara ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

Uppdrag

Arbetsgruppens ska:

 • inventera nationellt och internationellt förekommande arbetssätt, metoder och verktyg i syfte att:
  • fånga patienters och anhörigas erfarenhet av vården med avseende på patientsäkerhet
  • göra patienter och anhöriga delaktiga i arbetet med patientsäkerhet, både vad avser utformning av vårdens processer och arbetssätt, och i samskapande av vården för den enskilde patienten
 • föreslå nya arbetssätt, metoder, och verktyg för patienters och anhörigas delaktighet i arbetet med patientsäkerhet i områden där de saknas
 • värdera vilka arbetssätt, metoder och verktyg som kan vara relevanta att stödja i ett nationellt perspektiv, baserat på inventeringar och förslag.

Aktuellt

Arbetsgruppen startade sitt arbete hösten 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och ordförande

Lillemor Sjöberg, regionledningskontoret, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen

lillemor.sjoberg@regionostergotland.se

Processtöd

Maria Omberg, strateg patientsäkerhet, Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen

maria.omberg@regionjh.se

Ledamöter

 • Anna Kullberg, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Annika Hässler, patientföreträdare, Funktionsrätt Stockholms län, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Carolina Israelsson, verksamhetsutvecklare, verksamhetsområde ambulanssjukvård, Region Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Lisa Lundberg, patientsäkerhetsstrateg, Nära vård och hälsa, Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Katrin Modig Pallin, regionutvecklare, Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen, Sjukvårdsregion Västra Götaland
 • Sofie Tängman, verksamhetsutvecklare, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Tomas Edman, koordinator, Experio lab, Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • David Liden, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Stockholms stad