Publicerad 25 oktober 2021

Nationell samverkansgrupp nationella kvalitetsregister

Uppdrag

 • Samordna samtliga registercentrumorganisationer (RCO)
 • Tillsätta oberoende expertgrupper för:
 • utarbetande av utvecklade bedömningskriterier
 • principer för ekonomisk fördelning
 • uppföljningssystem av Nationella kvalitetsregister (NKR) och RCO
 • Följa upp registrens följsamhet till uppsatta mål och genomförda aktiviteter samt hur ekonomiska medel används
 • Ta fram underlag inför ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregisters beslut om ekonomiskt stöd för utveckling, drift och förvaltning av respektive NKR och RCO
 • Stödja programområdenas uppdrag att samordna utvecklingen av nationella kvalitetsregister i deras respektive fält
 • Utse expertgrupper som stöd för arbetet
 • Omvärldsbevaka samt skapa och säkra lärandeytor i kvalitetsregisterområdet

Insatsområden

 • Öka användbarheten och tillgängligheten till kvalitetsregisterdata i uppföljning och utvärdering av vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet
 • Stödja de nationella programområdena i deras uppdrag, och bidra till att samordna utvecklingen av nationella kvalitetsregister inom respektive NPO:s fält
 • Informationsförsörjning mellan huvudmän och Nationella kvalitetsregister – stöd till integrering mellan vårddokumentationssystemen och kvalitetsregister
 • Tillsammans med samverkansgrupp för uppföljning och analys ta fram en process för bedömning av behov samt en plan för hur behov av ny vårddata för kvalitetssäkring/uppföljning, inom regioners system för kunskapsstyrning, ska tillgodoses
 • Särskilda åtgärder för ett mer sammanhållet och långsiktigt hållbart system
 • Översyn av finansiering, kostnader och ny modell för medelstilldelning till, och uppföljning av, registren och Registercentrumorganisationens (RCO:s) uppdrag och ekonomi
 • Utvecklat stöd till och samverkan med olika intressenter avseende frågor rörande forskning och life science

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Teresa Tael, SKR

teresa.tael@skr.se

Ordförande

Karin Göransson, samordnare, stödfunktionen för nationella kvalitetsregister, SKR

Ledamöter

Registercentrumorganisationen (RCO) samt hälso- och sjukvårdshuvudmännen

 • Arvid Widenlou Nordmark, registersamordnare, Regionala cancercentrum i samverkan (RCC)
 • Sara Hansson, sektionschef, Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)
 • Sven Oredsson, direktör, Södra sjukvårdsregionen

Staten

 • Anna Bennet Bark, enhetschef vid enheten för statistikservice vid avdelningen för register och statistik, Socialstyrelsen
 • Maria Nilsson, enhetschef för registerforskning, Vetenskapsrådet

Nationella Kvalitetsregister

 • Bo Norrving, registerhållare, Riksstroke
 • Lars Enochsson, registerhållare, Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi
 • Claes Mangelus, Svenskt Preoperativt Register (SPOR)

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård