Publicerad 13 september 2023

Nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd

Samverkansgruppen ger vägledning till de nationella programområdena och deras arbetsgrupper i arbetet med att utveckla, förmedla och förvalta olika typer av kunskapsstöd.

Uppdrag

För att det ska vara lätt för medarbetarna i hälso- och sjukvården att använda bästa möjliga kunskap i varje patientmöte krävs kvalitetssäkrade kunskapsstöd. Samverkansgruppen ger vägledning till nationella programområden (NPO) och deras nationella arbetsgrupper (NAG) i arbetet med att utveckla, förmedla och förvalta olika typer av kunskapsstöd.

Generellt uppdrag för nationella samverkansgrupper

Insatsområden

Definiera kunskapsstöd

En arbetsgrupp har tagit fram en vägledning som tydliggör vilka typer av kunskapsstöd som finns inom kunskapsstyrningssystemet samt hos Socialstyrelsen. Den beskriver vilka kunskapsstöden är till för, hur de förhåller sig till varandra, hur lång giltighetstid de har samt vem som är avsändare.

Insatsområde definiera kunskapsstöd

Generiskt ramverk – vägledning för att utarbeta kunskapsstöd

Det generiska ramverket vägleder arbetet med att utveckla och förmedla kvalitetssäkrade kunskapsstöd på ett enhetligt sätt inom systemet för kunskapsstyrning. Det möjliggör att bästa möjliga kunskap är tillgänglig och enkel att använda i varje vårdmöte. Ramverket utvecklas successivt och samordnas även med utvecklingen av digitala Nationella kliniska kunskapsstöd.

Du hittar generiskt ramverk på den här sidan:

Ta fram kunskapsstöd

Kunskapsstöd i NKK av andra aktörer

I Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) finns i dagsläget endast kunskapsstöd framtagna inom systemet för kunskapsstyrning. En förstudie ska göras om hur andra aktörers kunskapsstöd kan visas i NKK.

Insatsområde kunskapsstöd i NKK av andra aktörer

Metodutvärdering och hälsoekonomi

För att säkerställa samordning, erfarenhetsutbyte och effektiv resursanvändning har samverkansgruppen etablerat en nationell arbetsgrupp för systematisk metodutvärdering, eller Health Technology Assessment (HTA) och hälsoekonomi.

Insatsområde metodutvärdering (HTA) och hälsoekonomi

Sjukvårdsregionalt stöd för produktion av kunskapsstöd

Samverkansgruppen vägleder och för dialog kring vilka funktioner och kompetenser det sjukvårdsregionala stödet till NPO behöver ha vid utarbetande och revidering av kunskapsstöd.

Utveckling av digitala Nationella kliniska kunskapsstöd

Samverkansgruppen är en av de parter som har en vägledande roll i vidareutvecklingen av digitala Nationella kliniska kunskapsstöd och ingår i den referensgrupp som finns för arbetet.

Aktuellt

Generiskt ramverk uppdaterades i början av 2022.

Kunskapsstöd

Information om kunskapsstöd finns här:

Kunskapsstöd inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Sakkunnig: Johanna Kain, SKR

johanna.kain@skr.se

Ordförande

Markus Lingman, strateg, överläkare, Region Halland, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Marit Nääs, verksamhetsutvecklingsstrateg, samordnare kunskapsstyrningen i Region Jämtland Härjedalen, Norra sjukvårdsregionen
  • Ulrica Elfgren, bibliotekschef, Sjukhusbiblioteken i Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Alexander Hedman, specialistläkare allmänmedicin, Tumba vårdcentral, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Tillfälligt: Markus Lingman, strateg, överläkare, Region Halland, Västra sjukvårdsregionen
  • Sara Axbom, verksamhetsutvecklare, Barn- och Kvinnocentrum Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram och standardiserad vårdförlopp, Regionala cancercentrum i samverkan
  • Maria Dahlström Roos, regionutvecklare, koncernstab strategisk hälso-och sjukvårdsutveckling Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Adjungerade

  • Annika Aksetun
  • Annika Wendt-Wesén