Publicerad 27 juni 2023

Sjukvårdsregioners uppdrag

Sveriges 21 regioner är indelade i sex sjukvårdsregioner. Varje sjukvårdsregion har nationellt ansvar inom systemet för kunskapsstyrning.

De sex sjukvårdsregionerna är:

  • Norra sjukvårdsregionen
  • Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Västra sjukvårdsregionen
  • Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Södra sjukvårdsregionen

  Sjukvårdsregionala programområden

  Strukturen med nationella programområden (NPO) speglas i de sex sjukvårdsregionerna. Där finns samma struktur i form av sjukvårdsregionala programområden (RPO).

  Huvudsaklig uppgift för RPO är att i samarbete med de regionala strukturerna:

  • genomföra behovsinventering och bidra till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning
  • initiera frågor för nationell samverkan
  • skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag och beslutsstöd
  • bistå regionala strukturer med att ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för att den ska nå ut till patientmötet
  • stödja spridning och implementering av bästa möjliga tillgängliga kunskap
  • integrera och skapa förutsättningar för de nationella kvalitetsregistren som en del av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården
  • samverka med regional registercentrumorganisation
  • utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag

  Mer information finns på sjukvårdsregionernas egna webbplatser:

  RPO Norra sjukvårdsregionen

  RPO Sjukvårdsregion Mellansverige

  RPO Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

  RPO Västra sjukvårdsregionen

  RPO Sydöstra sjukvårdsregionen

  RPO Södra sjukvårdsregionen

  Värdskap för nationella programområden

  Värdskapen för de nationella programområdena är fördelade på sjukvårdsregionerna.

  Värdskapet innebär att:

  • Stödja NPO med analys av statistik för kartläggning av tänkbara insatsområden.
  • Uppföljning av kunskapsstöd och andra insatser. Arbetet kan ske i samarbete med eller med stöd av relevanta nationella och regionala resurser.
  • bedömning av aktuellt vetenskapligt underlag för framtagande av kunskapsstöd enligt generiskt ramverk. Arbetet kan ske med resurser såsom Health Technology Assessment (HTA)-kompetens.
  • framtagande av konsekvensbeskrivning för kunskapsstöd såsom vårdprogram och vårdförlopp. Arbetet kan ske med resurser såsom Health Technology Assessment (HTA)-kompetens och hälsoekonomisk kompetens.
  • Tillsätta processledare i de nationella programområden som sjukvårdsregionens har värdskap för.
  • Tillsätta en sjukvårdsregional samordnare och en sjukvårdsregional kommunikatör. De fungerar som länkar mellan sjukvårdsregionen och den nationella stödfunktionen.
  • Bedöma jäv för och ersätta patientföreträdare i NPO och NAG.
  • Diarieföra arbetet i NPO enligt särskild diarieföringsplan.

  Uppdrag värdskap för NPO (PDF) Pdf, 170 kB.

  Värdskapens fördelning på sjukvårdsregionerna

  Norra sjukvårdsregionen

  • Endokrina sjukdomar
  • Levnadsvanor

  Sjukvårdsregion Mellansverige

  • Akut vård
  • Hjärt- och kärlsjukdomar
  • Äldres hälsa och palliativ vård
  • Öron- näs- och halssjukdomar

  Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

  • Hud- och könssjukdomar
  • Infektionssjukdomar
  • Medicinsk diagnostik
  • Reumatiska sjukdomar
  • Sällsynta sjukdomar
  • Ögonsjukdomar

  Västra sjukvårdsregionen

  • Kirurgi och plastikkirurgi
  • Lung- och allergisjukdomar
  • Mag- och tarmsjukdomar
  • Psykisk hälsa
  • Rörelseorganens sjukdomar

  Sydöstra sjukvårdsregionen

  • Barns och ungdomars hälsa
  • Kvinnosjukdomar och förlossning
  • Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
  • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

  Södra sjukvårdsregionen

  • Nationellt primärvårdsråd
  • Nervsystemets sjukdomar
  • Njur- och urinvägssjukdomar
  • Tandvård

  SKR

  • Cancersjukdomar (vilande värdskap Norra sjukvårdsregionen)

  Sjukvårdsregionala samordnare och kommunikatörer

  I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregional samordnare som bidrar till nationell utveckling av systemet för kunskapsstyrning. Samordnare och kommunikatörer är även delar av det sjukvårdsregionala värdskapet i det nationella arbetet med programområden.

  Norra sjukvårdsregionen

  Samordnare: Helen Abrahamsson

  helen.abrahamsson@norrarf.se

  Kommunikatör: Anneli Jernberg

  anneli.jernberg@rvn.se

  Sjukvårdsregion Mellansverige

  Samordnare: Helena de la Cour

  helena.delacour@regiondalarna.se

  Kommunikatör: Anna Selberg

  anna.selberg@regionvarmland.se

  Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

  Samordnare: Alexander Hedman

  alexander.hedman@regionstockholm.se

  Kommunikatör: Ann-Christine Berg

  ann-christine.berg@regionstockholm.se

  Västra sjukvårdsregionen

  Samordnare: Kerstin Hinz

  kerstin.hinz@vgregion.se

  Kommunikatör: Mari Turos

  mari.turos@vgregion.se

  Sydöstra sjukvårdsregionen

  Samordnare: Susanne Yngvesson Strid

  susanne.yngvesson.strid@rjl.se

  Kommunikatör: Conny Thålin

  conny.thalin@rjl.se

  Södra sjukvårdsregionen

  Samordnare: Anna Benemark

  anna.benemark@skane.se

  Kommunikatör: Charlotta Söderholm

  charlotta.soderholm@skane.se

  Kontakta oss

  Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.