Publicerad 12 april 2024

Organisation

Systemet för kunskapsstyrning bygger på en organisationsmodell med tre nivåer som samspelar med varandra.

Kunskapsstyrning är ett gemensamt arbete mellan Sveriges regioner och arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner. Nationell samverkan i samspel ger underlag för lokala anpassningar och verktyg för en god och jämlik vård. Patientperspektivet finns på samtliga nivåer.

Patient och vårdteam

Här möter patienter och vårdgivare varandra. Här finns också vårdteam, stödsystem och verksamhetschefer. Det är här som systemet behöver skapa värde för att få effekt och göra skillnad för landets invånare. Här ska finnas tillgång till, och användning av, bästa möjliga kunskap i varje möte. Arbetet ska fokusera på patienternas behov och erfarenheter ska spridas vidare i systemet.

Sjukvårdsregion och region

På den här nivån finns sjukvårdsregioner, regioner med hälso- och sjukvårdsledning och samarbete med kommuner. De ska alla stötta vårdgivare i att använda bästa tillgängliga kunskap, men också att utveckla och förbättra verksamheter. Ledningsfunktioner behöver följa upp, fråga efter resultat och föra dialog om kvalitet med verksamheterna.

Nationell nivå

Den nationella nivån består av regioner i samverkan, SKR där stödfunktionen för systemet finns, och staten. Här ska samverkan underlättas mellan samtliga parter för att skapa effekt och minska dubbelarbete. Regioner och myndigheter bidrar till nationella insatsområden och kunskapsstöd, samt metoder att följa upp kvalitet och resultat i hälso- och sjukvård.

Upp- och nervänd triangel indelad i tre horisontellt skurna delar, som representerar tre olika nivåer inom systemet för kunskapsstyrning. Den översta delen representerar patient och vårdteam. Den mellersta delen representerar sjukvårdsregional och regional nivå. Den undre delen representerar nationell nivå.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.