Publicerad 4 februari 2022

Organisation

Kunskapsstyrningssystemet bygger på en organisationsmodell med tre nivåer; mikro, meso och makro. Nivåerna samspelar med varandra.

Kunskapsstyrning är ett gemensamt arbete mellan Sveriges regioner och arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner.

Mikro – vårdteam

Här möter patienter och vårdgivare varandra. Här finns vårdteam, stödsystem och verksamhetschefer. Det är på den här nivån som systemet behöver skapa värde för att få effekt och göra skillnad.

Aktörer och grupperingar på mikronivå ska ha tillgång till och använda bästa möjliga kunskap. Arbete ska fokusera på patienternas behov, och erfarenheter ska spridas vidare i systemet.

Meso – region

På den här nivån finns regioner med hälso- och sjukvårdsledning, sjukvårdsregioner och samarbete med kommuner.

Aktörer och grupper på mesonivå ska stödja vårdgivare i att använda bästa tillgängliga kunskap samt utveckla och förbättra verksamheter på mikronivån. Ledningar på mesonivån behöver följa upp, fråga efter resultat och föra dialog om kvalitet med verksamheten.

Makro – nationell nivå

Makronivån är regioner i samverkan, SKR där stödfunktionen för systemet finns och samverkan med staten.

Aktörer och grupperingar på makronivå ska underlätta samverkan mellan huvudmännen och med myndigheter, bland annat så att det blir enklare att ta fram relevanta och användbara kunskapsstöd och sätt att följa upp kvalitet och resultat i hälso- och sjukvård.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård