Publicerad 11 maj 2023

Vårdförlopp KOL utvecklas

Nu finns en uppdaterad version av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Detta vårdförlopp är en vidareutveckling av den tidigare versionen som publicerades i september 2020. Godkännandet innebär att regionerna nu kan börja planera för införande.

Vårdförloppet syftar till att tydliggöra åtgärder för att öka diagnostisering av KOL och för att säkerställa att patienter får vård av god kvalitet i enlighet med nationella och internationella vård- och behandlingsriktlinjer. Vårdförloppet ska bidra till att omotiverade skillnaderna i vården ska minska i landet. Det här gäller särskilt väntetider till utredning, vård utifrån interprofessionell samverkan, behandlingsinsatser och uppföljningsbesök.

För att åstadkomma positiva effekter kommer vårdförloppet initialt att kräva satsningar som innebär ökade kostnader relaterade bland annat till sjukvårdspersonal och utbildningsinsatser, men på sikt förväntas detta leda till betydande besparingar.

Nikolaos Pournaras

Nikolaos Pournaras

Primärvård för KOL

En viktig del i vårdförloppet är att det inom primärvården finns ett strukturerat arbetssätt kring patienter med KOL, till exempel i form av astma-, allergi- och KOL-mottagningar. Det innebär att kompetenser som läkare, astma-, allergi- och KOL-sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator/psykolog kan samverka utifrån patientens behov.

– Vissa regioner arbetar redan idag utifrån strukturen för astma-, allergi- och KOL-mottagningar, men de som inte har en struktur kommer att behöva förändra sitt arbetssätt. Kompetenshöjning kommer att behövas framför allt för sjuksköterskor, läkare och fysioterapeuter, säger Nikolaos Pournaras, ordförande tillsammans med Caroline Stridsman i den nationella arbetsgruppen som har vidareutvecklat vårdförloppet.

Målet

Det övergripande målet med vårdförloppet är att korrekt diagnos ställs tidigt och att alla patienter med KOL erbjuds en effektiv och god vård i enlighet med nationella och internationella vård- och behandlingsriktlinjer.

Om KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en av våra största folksjukdomar. I Sverige beräknas cirka 500 000 personer ha sjukdomen, som innebär ett stort lidande och höga kostnader för både individ och samhälle. KOL är en underdiagnostiserad men även feldiagnostiserad sjukdom. Tidig diagnostik och insatta åtgärder, där rökstopp är den viktigaste, medför betydande vinster vad gäller behandlingseffekter, sjukdomsutveckling och samsjuklighet. Eftersom KOL är en kronisk sjukdom ställs krav på regelbunden uppföljning och behandling av de perioder patienten blir sämre.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.