Publicerad 3 november 2021

Nytt vårdförlopp godkänt: reumatoid artrit etablerad

Del två av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet reumatoid artrit är godkänt av styrgruppen för nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Den här delen av vårdförloppet beskriver åtgärder när sjukdomen har övergått i en etablerad fas.

Cecilia Carlens

Cecilia Carlens

Vårdförloppet för etablerad reumatoid artrit (RA) omfattar kontinuerlig vård och uppföljning inom specialistvård och rehabilitering, från det att en person har haft diagnosen RA sedan minst ett år, tills patienten inte längre bedöms vara i behov av specialistvård. Det vanliga är dock att patienten följs inom specialistvården livet ut.

Ett av målen med vårdförloppet är att få fler patienter i remission, det vill säga att symtomen relaterade till RA har avtagit eller försvunnit. Andra mål är att öka andelen patienter som har god funktionsnivå samt att öka patientens delaktighet i vård och behandling. För att följa upp vårdförloppet används indikatorer kopplade till bland annat behandling, sjukdomsaktivitet, smärtupplevelse och arbetsförmåga. Ett flertal av indikatorerna följs med hjälp av data från Svensk Reumatologis kvalitetsregister.

– Det här vårdförloppet handlar mycket om att kontinuerligt få patienterna att må så bra som möjligt i sin sjukdom, att möta patientens behov i olika faser av sjukdomen med hjälp av medicinska och multiprofessionella åtgärder och samtidigt stötta patienten till att själv ta ansvar och vara delaktig i vård och behandling. På så sätt minskar risken för bestående funktionsnedsättningar, komplikationer och följdsjukdomar, säger Cecilia Carlens, ordförande i nationell arbetsgrupp reumatoid artrit.

Den första delen av personcentrerat och sammanhållet vårdförloppet för RA godkändes i maj 2020 och omfattar åtgärder från välgrundad misstanke om RA fram tills att patienten haft diagnosen i ett år.

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som förekommer hos drygt en halv procent av befolkningen. Sjukdomen är vanligare bland kvinnor än män och de flesta som insjuknar gör det mellan 50 och 70 års ålder. Godkännandet av vårdförloppet innebär att regionerna nu kan påbörja sina processer för införande i vården. Vårdförloppet finns tillgängligt på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård