Publicerad 12 november 2021

Ny nationell arbetsgrupp ska vägleda i läkemedelsfrågor

Arbetsgruppen, som kallas NAG LOK, ska stötta nationella programområden när de tar fram kunskapsstöd.

Arbetsgruppen har bildats av Nationell samverkansgrupp läkemedel och medicinteknik, och har fått namnet NAG LOK eftersom den bemannas av arbetsutskottet för Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer, förkortat LOK. Syftet med arbetsgruppen är att läkemedelsriktlinjer i kunskapsstöd från Nationellt system för kunskapsstyrning ska stämma överens med läkemedelskommittéernas rekommendationer.

Arbetsgruppen värderar och granskar läkemedelsinformation i de kunskapsstöd som tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning och har tolkningsföreträde när det gäller läkemedelsfrågor. Den bidrar med en multiprofessionell bedömning av läkemedel utifrån en medicinsk, farmaceutisk och farmakologisk sakkunskap där medicinsk ändamålsenlighet, hälsoekonomi och miljöaspekter vägs in. Den bistår även med läkemedelsvärderingar utifrån horisontella prioriteringar.

Mer om NAG LOK, dess uppdrag och ledamöter

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård