Publicerad 20 augusti 2021

Nyheter

 • Se webbinarium om vårdprogram ohälsosamma levnadsvanor

  Den 19 januari hölls ett webbinarium om nationellt program för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Du kan nu se det i efterhand.
 • Remissrunda med förlängd svarstid

  Med anledning av pågående pandemi förlängs svarstiden för remissrundan som startar 15 februari. Svarstiden förlängs från två till tre månader. Svarsdatum blir därmed senast 16 maj.
 • Vårdprogram för levnadsvanor

  Nu finns ett nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Vanorna är alkohol- och tobaksbruk, matvanor och fysisk aktivitet.
 • Inera tar över redaktion och teknisk plattform för Nationellt kliniskt kunskapsstöd

  Från årsskiftet tar Inera över ansvaret från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för nationell redaktion och teknisk plattform för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Samarbetet och processerna inom nationellt system för kunskapsstyrning fortsätter som tidigare.
 • Kunskapsstyrningen brobyggare för tandvården

  Tandvård och munhälsa är en viktig del av flera personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Systemet för kunskapsstyrning har underlättat samarbete och förenklat spridning av kunskapsstöd för tandvård.
 • Nationella programområden bidrar till utredning om vårdgaranti

  Den statliga delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården utreder en eventuell utökad vårdgaranti. De har haft dialoger med nationella programområden för att diskutera för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti.
 • Nationellt vårdprogram för behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna

  Obstruktiv sömnapné hos vuxna är en folksjukdom som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och övervikt. Ett nytt vårdprogram beskriver och värderar de behandlingsformer för sömnapné som används i Sverige.
 • Se webbinarium om vårdförlopp hjärtsvikt

  Den 2 december hölls ett webbinarium (del 2) om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för hjärtsvikt. Du kan nu se det i efterhand.
 • Nya kunskapsstöd ute på öppen remiss

  Ett 20-tal olika kunskapsstöd är ute på öppen remiss mellan 15 november och 15 februari.
 • Fysiska och digitala möten inom Nationellt systemet för kunskapsstyrning

  Det finns en generell rekommendation att begränsa antalet fysiska träffar under 2022 till två stycken för nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper.
 • Ny nationell arbetsgrupp ska vägleda i läkemedelsfrågor

  Arbetsgruppen, som kallas NAG LOK, ska stötta nationella programområden när de tar fram kunskapsstöd.
 • Samarbete och uppföljning under nationellt möte

  Nationella programområden och arbetsgrupper samt företrädare för Nationella Kvalitetsregister genomförde nyligen en lärandeträff. Resultatet blev en dag med goda exempel på olika metoder kring uppföljning och arbeten med gemensamma kunskapsstöd.
 • Kommentar på myndighetsrapport om vårdförlopp

  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys släppte nyligen rapporten “Ledas lika, ledas rätt?” som belyser arbetet med vårdförloppen. I rapporten finns ett antal medskick riktade till systemet för kunskapsstyrning och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
 • Stegvis införande av vårdförlopp föreslås i rapport

  Stärk förankringen i primärvården och inför vårdförloppen stegvis är ett par av de rekommendationer som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslår i en ny rapport.
 • Rapport: Kartläggning av RCC i samverkans verksamhet i relation till Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

  Hur kan RCC:s arbete med den nationella cancersatsningen bäst integreras i den nationella kunskapsstyrningen? Den frågan diskuteras i en rapport som tagits fram av konsultföretaget Lumell på uppdrag av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning, SKS.
 • Nytt vårdförlopp godkänt: reumatoid artrit etablerad

  Del två av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet reumatoid artrit är godkänt av styrgruppen för nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Den här delen av vårdförloppet beskriver åtgärder när sjukdomen har övergått i en etablerad fas.
 • Se webbinarium om vårdförlopp sepsis

  Nu kan du se webbinariet om införande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för sepsis som sändes den 9 september.
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd – en plattform under utveckling

  Ungefär 350 rekommendationer utifrån tillstånd och diagnos är nu reviderade på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Nationella arbetsgrupper har arbetat med översyn och uppdateringar sedan 2018.
 • Introduktionsutbildning för patientföreträdare

  Utbildningen är tänkt att introducera patientföreträdare till sina uppdrag i arbetsgrupper inom kunskapsstyrningen. I utbildningen ingår bland annat information om kunskapsstyrningssystemet, förväntningar, ansvar, jäv samt en ordlista.
 • Vårdförlopp för 29 hälsotillstånd på gång

  Totalt är 35 personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på gång i olika faser. Antalet hälsotillstånd som täcks in är 29. Närmast på tur för godkännande är reumatoid artrit del 2.
 • Mats Bojestig: krönika

  Bästa möjliga vård och hälsa är vårt övergripande mål.
 • Temaspaning för produkter inom KOL

  Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) genomför nu en så kallad temaspaning på medicintekniska produkter för användningsområdet obstruktiva lungsjukdomar, som astma och KOL. Temaspaningen sker på beställning från Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet), regionernas samverkansmodell för medicinteknik.
 • Nytt på webben

  Startsidan på kunskapsstyrningvard.se har fått ett nytt utseende och nu finns sidor för kunskapsstöd för varje ämnesområde.
 • På spaning efter ny medicinteknik

  Det finns över 900 000 medicintekniska produkter på den svenska marknaden. Och ständigt dyker nya produkter upp. För att få kännedom om och kunna samordna införande av ny teknik i hälso- och sjukvården gör Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) så kallade temaspaningar på uppdrag av regionerna – en metod som både sparar tid, pengar och håller vården i framkant.
 • Nya nationella vårdprogram för skivepitelcancer och merkelcellscancer

  Skivepitelcancer i huden är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige. Merkelcellscancer är en ovanlig men mycket aggressiv malign hudtumör.
 • Se webbinarium om vårdförlopp kognitiv svikt

  Den 20 maj hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom. Du kan se webbinariet i efterhand.
 • Kunskapsstyrning viktigt tema på internationell konferens i Sverige 2022

  Nästa år återkommer den internationella konferensen International Forum on Quality and Safety in Healthcare till Sverige och Göteborg, den 30 mars till 1 april.
 • Hallå där Johan Thor, ordförande i nationell samverkansgrupp (NSG) metoder för kunskapsstöd

  I en ny vägledning beskriver samverkansgruppen de vanligaste typerna av kunskapsstöd som Socialstyrelsen och Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård publicerar. Ni ger både ett nuläge och en blick framåt utifrån pågående utvecklingsarbete.
 • Automatiserad journalinformation till kvalitetsregister utökas

  Nyligen anslöt Region Värmland med kvalitetsregistret RiksSvikt till Ineras tjänst ”Informationsutlämning till Nationella Kvalitetsregister”. Driftsättningen är först ut i ett program som sedan hösten 2020 arbetar för att automatisera informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och kvalitetsregister. Sedan tidigare finns ett tiotal automatiserade anslutningar upprättade.
 • Sepsis blir godkänt som vårdförlopp

  Sepsis och septisk chock är tillstånd som kan vara livshotande och som kräver omedelbart omhändertagande. Det är därför mycket välkommet att sepsis nu blivit godkänt som ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp och kan börja införas i vården.
 • Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom godkänt

  Målet med det nationella vårdprogrammet för kronisk njursjukdom är att upptäcka njursjukdom i ett tidigt stadium, och att arbeta förebyggande med rätt behandling vid varje vårdnivå.
 • Se webbinarium om vårdförlopp osteoporos

  Den 5 maj hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp osteoporos – sekundärprevention efter fraktur. Du kan se webbinariet i efterhand.
 • Vårdförlopp stärker personcentrerade arbetssätt genom Patientkontrakt

  Arbetet med att införa de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen pågår för fullt i landets regioner. I en enkät uppgav 17 regioner att de, i slutet av 2020, hade fattat beslut om att införa de då sex godkända vårdförloppen. Vad som också gick att se i enkäten var att personcentreringen inom vårdförloppsarbetet tydligt stärktes genom Patientkontrakt.
 • Se webbinarium om vårdförlopp hjärtsvikt

  Den 20 april hölls ett webbinarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för hjärtsvikt. Där presenterades även information om hur du följer upp vårdförloppet.
 • Se webbinarium om vaccin och vaccination mot covid-19

  Den 21 april hölls ett webbinarium om det aktuella kunskapsläget för vaccinerna och vaccinationerna, riktat till personal inom hälso- och sjukvården med att ordinera vaccin mot covid-19. Du kan se webbinariet i efterhand.
 • Vårdprogram för behandling av distal radiusfraktur godkänt

  Syftet med det nationella vårdprogrammet för behandling av distal radiusfraktur är att patienter med handledsfrakturer ska diagnostiseras, behandlas och rehabiliteras baserat på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att alla ska få behandling och rehabilitering utifrån bästa tillgängliga kunskap och individens behov och förutsättningar.

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård