Publicerad 15 november 2022

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Remiss vårdförlopp

Status: Avslutad

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med sista datum för remissvar 14 februari 2023.

Vårdförloppet är en vidareutveckling av det vårdförlopp för KOL som publicerades i september 2020. Det ursprungliga vårdförloppet har genomgått mindre revideringar och i samma dokument kompletterats med åtgärder som är aktuella även vid en tidigare verifierad KOL och berör den långsiktiga uppföljningen av patienten. Efter godkännande ersätter detta dokument därmed befintligt vårdförlopp för KOL.

Konsekvensbeskrivning vårdförlopp KOL (PDF) Pdf, 643 kB.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.