Publicerad 2 november 2023

Uppföljning av vårdförlopp

Varje vårdförlopp kommer att följas upp med specifika indikatorer som kan mätas över tid och på olika nivåer.

Vårdförloppens målsättningar följs i många fall upp med hjälp av indikatorer. Indikatorerna anger i vilken grad patienten fått den vård och behandling som det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet beskriver. För flera indikatorer finns målnivåer, som anger den beslutade ambitionsnivån och på så vis blir ett stöd för styrningen. Vårdförloppens målsättningar följs även upp med hjälp av resultatmått, som beskriver resultat för patienterna.

Uppföljning kommer att kunna ske på verksamhetsnivå, regionnivå och riksnivå. När nationella datakällor finns tillgängliga kommer resultaten att visas på Vården i siffror. Där kommer en särskild rapport att sammanställas för varje vårdförlopp. Uppföljningen syftar dels till att stödja systematiskt förbättringsarbete, dels till att redovisa resultat och utveckling över tid.

Indikatorbaserad uppföljning av vårdförlopp

Rapporten innehåller en uppföljning av de 13 första personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen i syfte att pröva indikatorers användbarhet för fortsatt
uppföljning.

Rapport indikatorbaserad uppföljning vårdförlopp (PDF) Pdf, 1 MB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.