Publicerad 19 april 2022

Överenskommelse vårdförlopp

Med överenskommelsen 2022 om sammanhållen, jämlik och säker vård vill SKR och regeringen bidra till en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Sverige.

Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig och tillhandahållas på lika villkor för hela befolkningen. Det finns därför behov att skapa en närmare, mer jämlik, jämställd och tillgänglig vård i hela landet som bättre motsvarar olika människors och gruppers behov. Vikten av kontinuitet är också central, både för patienter och medarbetare. Patienternas möjligheter till delaktighet och självbestämmande ska stärkas och principen om vård efter behov tryggas. Som en del i överenskommelsen ingår att förstärka regionernas system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård där arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ingår.

Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården utan att det medför onödig administrativ börda för sjukvårdspersonal. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig väntetid i samband med utredning och behandling. På så sätt ska patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd.

Under 2020–2021 har elva personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt en generisk modell för rehabilitering färdigställts och införande av godkända vårdförlopp pågår. Arbete med framtagande av drygt 20 vårdförlopp i olika stadier pågår. Under 2022 planeras införande av ytterligare ett tiotal vårdförlopp kunna påbörjas.

Rapportering

Delrapport lämnas 30 september 2022. Årsrapport för 2022 och planering för 2023 lämnas 31 mars 2023

Fördelning av medel 2022

För 2022 fördelas totalt 172 500 000 kronor till regionerna.

 • 60 000 000 kronor går till att utveckla och ta fram nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Dessa medel fördelas med lika till de sex samverkansregionerna
 • Resterande 112 500 000 kronor ska gå till att genomföra och förbereda verksamheterna i regionerna och för att införa de godkända vårdförloppen under 2022. Dessa medel fördelas till regionerna baserat på befolkningsunderlag.
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tilldelas 17 500 000 kronor (inklusive moms) för att koordinera och stödja det nationella gemensamma arbetet med att ta fram vårdförloppen. I detta ingår att stödja utvecklingen av vårdförloppen och uppföljningen av dessa samt ett utvecklat samarbete med myndigheter såsom Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer.

Fokusområden

 • Ledarskap
  • Aktivt ledarskap på alla nivåer i regionerna för att genomföra de omställningar som krävs.
 • Vårdens medarbetare
  • Involvera vårdens medarbetare genom att ge förutsättningar att delta i och påverka införandet.
 • Patientupplevelser
  • Följa upp patientupplevelser av vårdförloppen för att säkerställa personcentrering.
 • Vårddokumentation
  • Enhetlig och strukturerad vårddokumentation för att möjliggöra uppföljning.
 • Patientenkät
  • Pröva om befintlig nationell patientenkät ställd till patienter inom vårdförloppens målgrupp kan vara ett värdefullt komplement till annan uppföljning.
 • Enkäter om införande
  • Genomföra enkäter till regionerna för att följa införandet.
 • Utveckla processen för framtagande
  • Vidareutveckla processen för framtagande av vårdförloppen.
 • Patientmedverkan
  • Utveckla metodstöd, till exempel rutiner för patientmedverkan och en plan för förvaltning.
 • NKK
  • Fortsätta påbörjat arbete med att möjliggöra att vårdförlopp kan sammanställas, lagras och distribueras via regionernas plattform för kunskapsstöd.

Stöd till arbetsgrupperna

 • Stöd till arbetsgrupper i framtagandeprocessen.
 • Stöd till arbetsgrupper i framtagandet av indikatorer samt modell för datainsamling
 • Samordning av regionernas kontaktpersoner, tillhandahålla mötesforum samt utveckla ytterligare stödmaterial och informationsinsatser.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård