Publicerad 19 oktober 2023

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd består av en teknisk infrastruktur och arbetsprocesser för att ta fram, granska och distribuera strukturerade kunskapsstöd för användning i patientmötet.

Innehållet visas på webbplatsen nationelltklinisktkunskapsstod.se, den så kallade ”visningsytan”. Innehållet kan även hämtas via API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för att integreras i egna IT-system, webbplatser eller appar.

Det finns ungefär 350 nationella rekommendationer anpassade för användning i patientmötet inom primärvården. Varje region kan komplettera de rekommendationerna med regionala tillägg om till exempel ansvarsfördelning och remissrutiner.

Vissa kunskapsstöd finns även för specialiserad vård, och arbete pågår med att vidareutveckla detta. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp finns både som webbtext och som pdf-dokument. Arbete pågår med ytterligare webbanpassning av vårdförloppen. Vårdprogram och vårdriktlinjer finns som pdf-dokument.

Webbplats för Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Hämta innehåll från Nationellt kliniskt kunskapsstöd via API

Utveckling

Utveckling pågår för att nationella kliniska kunskapsstöd ska bli lättanvända, sökbara och anpassade för hela vårdkedjan, det vill säga både före, under och efter patientmötet. Kunskapsstöden kommer så småningom att visas som en del av 1177 via en ingång för vårdpersonal. Nuvarande innehåll på 1177 kommer samlas under en ingång för allmänheten. Förändringen innebär att samtliga kunskapsstöd på nationelltklinisktkunskapsstod.se migreras till 1177 efter anpassning för de olika målgrupperna.

Kunskapsstödens innehåll kommer även efter förändringen att kunna läsas in i regionala lösningar via så kallade API:er. Syftet med migreringen, som hanteras av Inera, är att förenkla och effektivisera både hantering och användning av kliniska kunskapsstöd. Migreringsplan tas fram under hösten 2023 och migrering sker 2024.

Byte av författarverktyg

Inera har beslutat att byta ut författarverktyget “Verktyg för kunskapsstöd” (VKS) mot Ineras gemensamma plattform för webbtjänster (PWT). Syftet är bland annat att inhämta synergier och ökad möjlighet till samordning med Ineras övriga tjänster. Bytet sker under 2024 och påverkar inte API-lösningar eller nationelltklinisktkunskapsstod.se där mer information om publiceringar finns.

Långsiktig innehållsstrategi

Som grund för utvecklingen finns en beslutad långsiktig innehållsstrategi för nationella kliniska kunskapsstöd. Den strategin innefattar att vårdpersonal ska ha tillgång till bästa möjliga kunskap innan, under och efter mötet med patienten. Målet är att effektivisera regionernas kvalitetssäkring, remisshantering, möjlighet till regionala tillägg och inläsning av innehåll till egna system. Verksamheternas behov ska styra, och producerat innehåll ska kunna vara underlag för beslutsstöd. Framöver kommer flera typer av kunskapsstöd att läggas till.

Bakgrund

Arbetet med nationella kliniska kunskapsstöd har pågått sedan 2015 och var då ett projekt för primärvården. 24 olika ämnesgrupper skrev rekommendationer för primärvården med utgångspunkt i texter i Region Stockholms Viss.nu, Region Skånes AKO-riktlinjer och Fakta i Region Jönköpings län. Endast de ursprungliga tre regionerna använder API-lösningen, det vill säga att hämta och visa nationell data i egna system.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.