Publicerad 1 december 2021

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd består av en teknisk infrastruktur och arbetsprocesser för att ta fram, granska och distribuera ett strukturerat innehåll för användning i patientmötet.

Idag innehåller kunskapsstödet ungefär 370 nationella rekommendationer anpassade för användning i patientmötet inom primärvården. Varje region kan komplettera de rekommendationerna med tillägg om till exempel ansvarsfördelning och remissrutiner.

Utveckling

Nationellt kliniskt kunskapsstöd vidareutvecklas för att kunna hantera kliniska kunskapsstöd för både primärvård och specialiserad vård.

Utvecklingen sker i samverkan med nationella samverkansgrupper, nationella programområden, myndigheter, kvalitetsregister, regionala cancercentrum och Inera. Avstämningar sker också med regionernas kundgrupper för journal- och vårdinformationssystem.

Ansvar

Från och med 1 januari 2021 har de nationella programområdena styr- och ledningsansvar för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Sjukvårdsregionernas tidigare värdskap för kunskapsstödets olika ämnesområden justeras därmed så att författarna knyts till rätt programområde.

En nationell redaktion stöder programområdena i nyproduktion, revidering och utveckling av kunskapsstöd. Redaktionen ansvarar för arbetsprocesser, rutiner och redaktionella riktlinjer och koordinerar produktions- och förvaltningsarbete på nationell nivå.

Använda kunskapsstödet

Kunskapsstödets innehåll kan hämtas via API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för att integreras i egna IT-system, webbplatser eller appar.

Innehållet visas även på en webbplats tillsammans med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och de vårdprogram som tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning.

Hämta innehåll från Nationellt kliniskt kunskapsstöd via API

Webbplats för Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Senast reviderade rekommendationer

December

 • Laktosintolerans
 • Enures hos barn (tidigare titel Primär nokturn enures hos barn)
 • Skadligt bruk och beroende av alkohol
 • Skadligt bruk och beroende av narkotika

November

 • Trikomonaskolpit
 • Trigeminusneuralgi

Oktober

 • Celiaki
 • Endokrin oftalmopati
 • Pilonidalsinus
 • Synstörningar, akuta

Kontaktpersoner

Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Linda Beckert

linda.beckert@norrbotten.se

Programområden

 • Cancersjukdomar
 • Endokrina sjukdomar
 • Levnadsvanor

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson

Ove Oksvold

ove@oksvold.com

Programområden

 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Medicinsk diagnostik
 • Reumatiska sjukdomar
 • Sällsynta sjukdomar
 • Ögonsjukdomar

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson

Anna Eriksson

anna.g.eriksson@regiongavleborg.se

Programområden

 • Akut vård
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Äldres hälsa
 • Öron-, näsa- och halssjukdomar

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Patrik Glasberg

patrik.glasberg@regionkalmar.se

Programområden

 • Barn och ungdomars hälsa
 • Kvinnosjukdomar och förlossning
 • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Gunilla Malm

gunilla.m.malm@skane.se

Ämnesområden

 • Nervsystemets sjukdomar
 • Njur- och urinvägssjukdomar
 • Tandvård

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Maria Dahlström-Roos

maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Programområden

 • Kirurgi och plastikkirurgi
 • Lung- och allergisjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Psykisk hälsa
 • Rörelseorganens sjukdomar

Stödfunktion vid Sveriges Kommuner och Regioner

 • Anna Åkerman
 • Emma Vintemon
 • Johanna Kain
 • Teresa Nilsson

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård