Publicerad 13 maj 2024

Metoder och principer för strukturerad vårdinformation

Arbete med strukturerad vårdinformation kan genomföras på olika sätt och utifrån olika utgångspunkter. Av den anledningen är det lämpligt att det finns metoder, principer och processer som regionerna har utvecklat gemensamt och som skapar förutsättningar för ökad enhetlighet och effektivitet i arbetet.

Nationell samverkansgrupp (NSG) strukturerad vårdinformation arbetar löpande med att ta fram metoder och principer som ska fungera som ett stöd i regionernas arbete med att strukturera och koda information. Syftet är att bidra till ökad enhetlighet och effektiva arbetssätt, men också att metoderna och principerna ska öka kunskapen inom området. De är i första hand utvecklade för att utgöra en grund i det regiongemensamma arbete som bedrivs inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning, men målet är också att de så långt det är möjligt även tillämpas i det regionala arbetet.

Eftersom arbetet med att utveckla och sammanställa metoder och principer pågår löpande kommer listan nedan att utökas allt eftersom de färdigställs.

Grundläggande utgångspunkter för området strukturerad vårdinformation

Genom att ha ordning och reda på informationen blir det möjligt att använda den på ett effektivt och patientsäkert sätt i olika sammanhang. Det går att styra vilken information som visas när och hur den presenteras och det blir även möjligt att använda informationen i olika sammanhang, till exempel för att erhålla kunskap eller som input till kliniska beslutsstöd. Möjligheterna för ett patientsäkert informationsutbyte ökar om det är möjligt att tolka informationen korrekt för såväl maskin som människa.

I dokumentet nedan beskrivs några grundläggande utgångspunkter för området strukturerad vårdinformation, till exempel vad som avses med begreppet och varför det är viktigt. Det innehåller också resonemang kring hur strukturerad vårdinformation kan användas som ett verktyg i arbetet med kunskapsstyrning och hur det kan skapa nytta ur olika perspektiv.

Introduktion till regionernas gemensamma arbete med strukturerad vårdinformation (PDF) Pdf, 279 kB.

Process för arbete med strukturerad vårdinformation

När information struktureras och beskrivs enhetligt kan den på ett mer automatiserat sätt överföras mellan olika system och tjänster med bibehållen betydelse och därmed nyttjas i olika sammanhang och syften. För att regionerna ska kunna arbeta effektivt med att strukturera information krävs gemensamma processer. NSG strukturerad vårdinformation har därför tagit fram processen "Utföra regiongemensamt arbete med strukturerad vårdinformation" som består av tre delprocesser:

  1. Ta emot och bedöma ärende
    • Omfattar steg för den första hanteringen av nya ärenden som inkommer till NSG strukturerad vårdinformation, och för att besluta om vidare handläggning.
  2. Ta fram, besluta och tillgängliggöra informatisk produkt
    • Omfattar steg för att utföra det operativa arbetet med att strukturera och standardisera information.
  3. Förvalta informatisk produkt
    • Omfattar steg för att upprätthålla och vidareutveckla resultatet av arbetet från de föregående delprocesserna.

Implementering av det som tas fram är en egen process. Den är regionernas ansvar och ligger utanför den nationella processen.

Utföra regiongemensamt arbete med strukturerad vårdinformation (PDF) Pdf, 672 kB.

Processbeskrivningen kompletteras med ett stöddokument:

Ärendebeskrivning inför bedömning av NSG strukturerad vårdinformation (PDF) Pdf, 178 kB.

Kodverk

Ett kodverk är en fördefinierad uppsättning värden som du får välja bland när du registrerar information i ett vårdinformationssystem. Ofta presenteras kodverken som rullistor med fasta värden. Det kan till exempel vara olika typer av vårdkontakter (besök, telefonkontakt med mera) eller olika yrken som en anställd inom hälso- och sjukvården kan ha (dietist, läkare, sjuksköterska med mera).

Det finns behov av nationellt gemensamma och kvalitetssäkrade kodverk. För detta behövs en generell process och metod för framtagande, kvalitetssäkring och förankring av innehållet i kodverken. Målet är att utvecklingen av kodverk ska resultera i användbara och brett accepterade kodverk som minskar risken för fel vid dokumentation samt informationsförluster och fel vid överföring av information. Metoden nedan beskriver ett arbetssätt som kan tillämpas när sådana kodverk tas fram.

Metod för utveckling av kodverk (PDF) Pdf, 517 kB.

Läs vidare

Snomed CT

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem. Det syftar till att göra dokumentationen inom hälso- och sjukvård enhetlig, entydig och ändamålsenlig. Snomed CT innehåller ett stort antal begrepp från många olika delar av hälso- och sjukvården, och innehållet är utformat i en logisk struktur.

NSG strukturerad vårdinformation beslutade i december 2020 om en avsiktsförklaring om att regionerna avser använda Snomed CT som ett av flera verktyg för att nå en mer strukturerad vårdinformation i sina olika vårdinformationssystem. Det innebär att regionerna behöver fortsätta bygga kunskap om hur Snomed CT kan och bör användas samt hitta gemensamma arbetssätt så att användningen blir så enhetlig som möjligt. NSG strukturerad vårdinformation har därför etablerat en nationell arbetsgrupp (NAG) som fokuserar på användning av Snomed CT och ansvarar för att ta fram stöd för det området.

Allmänspråk i Snomed CT (PDF) Pdf, 337 kB.

Använda Snomed CT (PDF) Pdf, 417 kB.

Begrepp för bedömningsinstrument i Snomed CT (PDF) Pdf, 471 kB.

Snomed CT för administrativa termer (PDF) Pdf, 401 kB.

Ändringar och tillägg i Snomed CT, rutin (PDF) Pdf, 186 kB.

Urval ur Snomed CT: "ospecificerat" och "annan" (PDF) Pdf, 1 MB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.